MUDr. Mária Kubíková, PhD.

Vzdelanie:

 • r. 1975 – 1981 Lekárska fakulta UPJŠ Košice;
 • r. 1985 atestácia I. stupňa v odbore chirurgia;
 • r. 1996 atestácia II. stupňa v tomto odbore;
 • r. 1999 špecializačná atestácia z cievnej chirurgie;
 • r. 2005 špecializačná skúška v odbore sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva,
 • r. 2008 PhD. v odbore cievna chirurgia;

Odborné stáže: Praha, Berlín, Bratislava, Miškolc

Certifikáty a školenia: Melk. Rakúsko – sklerotizácia, Praha- Clarivein, Bratislava RFA

Pracovné skúsenosti:

 • r. 1981 – 1982 FNsP Košice, anesteziologicko-resuscitačné oddelenie, sekundárna lekárka;
 • r. 1982 – 2004 I. chirurgická klinika FNsP Košice, sekundárna lekárka; samostatne pracujúci lekár,
 • od r. 1999 ordinár a vedúca lekárka jednotky diabetickej nohy;
 • r. 2003 – 2004 námestníčka riaditeľa FNsP v Košiciach pre chirurgické odbory;
 • r. 2002 – 2004 vedúca lekárka pododdelenia cievnej chirurgie na I. chirurgickej klinike FNsP Košice;
 • r. 2005 – 2006 ordinár na oddelení cievnej chirurgie
 • r. 2006 vedúca lekárka lôžkovej ošetrovacej jednotky Kliniky cievnej chirurgie VÚSCH a.s., Košice;
 • r. 2008 krajská odborníčka MZ SR pre cievnu chirurgiu pre Košický samosprávny kraj;
 • r. 2009 odborná asistentka LF UPJŠ Košice; momentálne zástupca prednostu kliniky Cievnej chirurgie VÚSCH a.s. pre pedagogickú činnosť;
 • od r. 2013 do 2016 zástupkyňa prednostky Kliniky cievnej chirurgie VÚSCH a.s., Košice pre zdravotnú starostlivosť.

Vedecká činnosť: viac ako 23 pôvodných vedeckých prác a 93 publikácií v domácich aj zahraničných periodikách; cca 90 prednášok na kongresoch doma aj v zahraničí; spoluautorka VŠ učebnice Princípy chirurgie, autor 3 hárkov vysokoškolskej učebnice Cievna chirurgia, autor kapitoly v knihe Vascular Surgery;

Ocenenia: r. 2004 Pamätná medaila riaditeľa FNsP Košice za vynikajúce výsledky pri zabezpečovaní plynulého chodu nemocnice;  Členstvo v org.:  SLK; SLS; Slovenská angiologická spoločnosť; Slovenská chirurgická spoločnosť, Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie (výbor 2010 – 2014); do r. 2008 Dozorná rada VÚSCH a.s., Košice; Spolok lekárov Košice; Európska spoločnosť pre cievnu chirurgiu (ESVS), zástupca Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie v ESVS (2016 – 2019);